قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

فروشگاه طب سنتی-خرید دیگ سنگی-خرید دیزی سنگی-خرید زعفران-خرید دمنوش

فروشگاه طب سنتی-خرید دیگ سنگی-خرید دیزی سنگی-خرید زعفران-خرید دمنوش

09011363601 - 09151246243 تمام روزهای هفته
فقط از طریق تلگرام

طرز تهیه قاتق گوشت در دیگ سنگی

دیزی سنگی مشهد و دیگ سنگی و طرز تهیه قاتق گوشت در دیگ سنگی مشهدی

دیزی سنگی مشهد,دیزی سنگی,دیزی,ظرف دیزی سنگی,دیزی سنگی تهران,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,خواص دیزی,خواص دیزی سنگی,ترمیم ترک دیزی سنگی,ترک دیگ سنگی,آماده سازی دیگ سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,

ﻣﻮاد ﻻزم برای قاتق گوشت در دیگ سنگی مشهد

آماده سازی دیگ سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,خواص دیزی,خواص دیزی سنگی,ترمیم ترک دیزی سنگی,دیزی,دیزی سنگی تهران,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,ترک دیگ سنگی,دیزی سنگی,ظرف دیزی سنگی,دیزی سنگی مشهد,

 • ﭘﯿﺎز ﯾﮏ ﻋﺪد
 • ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه (ترجیحا گوشت شتر) ﺣﺪود ۳۰۰ ﮔﺮم
 • آب ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ
 • زردﭼﻮﺑﻪ
 • ﮐﻤﯽ روغن ارگانیک و سالم (روغن دنبه گوسفندی، روغن زرد گوسفندی، روغن زرد گاوی، روغن کنجد فرابکر و طبیعی)

ترک دیگ سنگی,دیزی سنگی,خواص دیزی,خواص دیزی سنگی,ترمیم ترک دیزی سنگی,ظرف دیزی سنگی,دیزی سنگی مشهد,آماده سازی دیگ سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,دیزی,دیزی سنگی تهران,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,

 • ﻧﻤﮏ و ادوﯾﻪ
 • آرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان
 • ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد
 • ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ﺗﺮﺧﻮن ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ، ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 • ﮔﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻋﺪد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ رب ﮔﻮﺟﻪ فرنگی ارگانیک و طبیعی
 • دﯾﺰی ﺳﻨﮕﯽ

ترک دیگ سنگی,دیزی سنگی تهران,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,دیزی سنگی,خواص دیزی,خواص دیزی سنگی,ترمیم ترک دیزی سنگی,ظرف دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,دیزی,دیزی سنگی مشهد,آماده سازی دیگ سنگی,

طﺮز ﺗﮫﯿﻪ این غذا در دیزی سنگی مشهد

ترک دیگ سنگی,دیزی سنگی تهران,دیزی سنگی مشهد,آماده سازی دیگ سنگی,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,دیزی سنگی,خواص دیزی,خواص دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,دیزی,ترمیم ترک دیزی سنگی,ظرف دیزی سنگی,

 • ﯾﮏ عدد ﭘﯿﺎز را ﺑﺎ روﻏﻦ دنبه یا روغن زرد یا روغن کنجد طبیعی و زردﭼﻮﺑﻪ را در ﮐﻒ دﯾﺰی ﺳﻨﮕﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺗﺎ طﻼﯾﯽ ﺷﻮد.
 • سپس ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ آب داخل دیزی سنگی ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ.
 • ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ و آرد ﻧﺨﻮد و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ورز میدهیم تا به خوبی سفت شود و آن را ﮐﻨﺎری ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.
 • ﯾﮏ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ورقه ورقه ﺷﺪه را داخل دﯾگ سنگی درحال ﺟﻮش ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
 • ﺣﺎﻻ از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻮﺷﺖ ورز داده شده، به اﻧﺪازه دو ﮔﺮدو برداشته، ﮐﻒ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺘﻠﺖِ ﮔِﺮد، آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.

دیزی,ترمیم ترک دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,دیزی سنگی,خواص دیزی,ظرف دیزی سنگی,ترک دیگ سنگی,دیزی سنگی تهران,دیزی سنگی مشهد,آماده سازی دیگ سنگی,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,

 • اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺘﻠﺖ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ در دﯾﺰی سنگی ﮐﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و آب ﺟﻮﺷﺎن در آن ﻗُﻞ ﻗُﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
 • ﺷﻌﻠﻪ زﯾﺮ دﯾﺰی را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
 • ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ﺗﺮﺧﻮن ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﻮاد دﯾﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺰی را ﮐﻤﯽ ﺗﻠﺦ ﻣﺰه ﮐﻨﺪ.
 • ﺳﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺳﻂ را رﻧﺪه کرده و ﺑﻪ دﯾﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
 • اﮔﺮ ﮔﻮﺟﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ سالم و طبیعی را در  دیزی سنگی ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ.
 • دﯾگ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ، ﻧﺮم و آرام ﺑﺠﻮﺷﺪ ﺗﺎ غذا ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

دیزی,ترمیم ترک دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,آبگوشت دیزی سنگی,خواص دیزی,ظرف دیزی سنگی,ترک دیگ سنگی,دیزی سنگی تهران,دیزی سنگی مشهد,آماده سازی دیگ سنگی,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,خواص دیگ سنگی,دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی,

در انتها، این غذا را با پیاز و سبزیجات و نان سنگک میل نموده و از طبخ غذا در دیگ سنگی مشهدی لذت ببرید.

 

آبگوشت دیزی سنگی,آبگوشت دیزی,خواص دیزی,خواص دیزی سنگی,ترمیم ترک دیزی سنگی,دیزی,دیزی سنگی,ظرف دیزی سنگی,دیزی سنگی مشهد,دیزی سنگی تهران,دیگ سنگی,فواید دیزی سنگی,خواص دیگ سنگی,ترک دیگ سنگی,آماده سازی دیگ سنگی,خرید دیزی سنگی,خرید دیزی سنگی در تهران,

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :